Alg. Voorwaarden - Verkeersregelaars Midden Holland

Ga naar de inhoud
Overige Info


Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND (VRMH), gevestigd te (2807KE) Gouda, aan de Wilhelmina van Pruisenlaan 29, geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 290.42.537, BTW nummer 1170.38.957.B.01, telefoonnummer: 0182 – 761179, 06 – 42714070, e-mail: info@vrmh.nl
1.2 Onder ‘VERKEERSREGELAAR’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die in dienst van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND, en werkzaamheden verricht of gaat verrichten als verkeersregelaar ten behoeve van een opdrachtgever.
1.3 Onder ‘OPDRACHT’ wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en de opdrachtgever.
1.4 Onder ‘OPDRACHTGEVER’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.5 Onder ‘OPDRACHTBEVESTIGING’ wordt verstaan: een voor akkoord schriftelijk ondertekende offerte door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en opdrachtgever, alsmede een voor akkoord schriftelijk e-mail door de opdrachtgever, waarin duidelijk wordt verwezen naar de betreffende offerte of opdracht aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en op alle andere overeenkomsten tussen opdrachtgever en VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

3.1 Alle offertes van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
3.2 De opdracht tussen VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging van opdrachtgever ontvangt. Of de opdrachtgever de opdracht bevestigd via e-mail. Tevens komt een overeenkomst of opdracht tot stand op het moment dat de werkzaamheden in de niet ondertekende opdrachtbevestiging zonder protest van de opdrachtgever door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND worden uitgevoerd.
3.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND.

Artikel 4 Tarieven

4.1 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND factureert aan opdrachtgever het overeengekomen aantal gewerkte uren in de opdrachtbevestiging volgens het overeengekomen uurtarief. Uurtarief is exclusief BTW en toeslagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.2 Indien werkzaamheden worden verricht door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND die het overeengekomen aantal uren in de opdrachtbevestiging overschrijdt, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
4.3 De tarieven voor de verkeersregelaars, zoals deze door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND bij aanvang van de opdracht zijn vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet met de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemmen dan zal aan opdrachtgever het tarief aanpassen naar het bijbehorende tarief.
4.4 Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende uurtarief ongewijzigd blijven. VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND moet met de wijziging van functie hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.
4.5 Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een verkeersregelaar ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten plaatsvindt voor VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND vrij het opdrachtgevertarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 5 Betaling

5.1 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND factureert wekelijks achteraf aan opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden.
5.2 De betalingstermijn van facturen van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND bedraagt binnen 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur, tenzij tussen opdrachtgever en VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Uitsluitend betalingen aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND zelf dan wel aan een rechtspersoon die door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan verkeersregelaar en of het verstrekken van voorschotten aan verkeersregelaar zijn verboden en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND.
5.4 Zodra de betaaltermijn van een factuur is verstreken zonder dat deze is betaald is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, in verzuim, en is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als een hele kalendermaand.
5.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,--. Eventuele gerechtelijk en executiekosten van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
5.6 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND daartoe aanleiding geeft, is VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND uit welke hoofde dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND kan ten alle tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND die voorstaat ter zake de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.
5.7 Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND aanleiding voor is, is VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van diens betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND te verstrekken.
5.8 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND te verrekenen is uitgesloten.

Artikel 6 Reclames

6.1 Reclames ter zake geleverde diensten dienen binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur dan wel het geleverde werk schriftelijk aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan het recht te reclameren vervalt.
6.2 Een (tijdige) reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND.

Artikel 7 Duur en beëindiging van de opdracht

7.1 De opdracht tussen VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.
7.2 De opdracht is niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit schriftelijk tussen VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en opdrachtgever is overeengekomen.
7.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een opdracht voor bepaalde tijd 12 uur voor aanvang van de opdracht door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND schriftelijk te annuleren.
7.4 Indien opdrachtgever niet tijdig de opdracht annuleert, is opdrachtgever gehouden aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND éénmalig te betalen het overeengekomen tarief berekend over vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.
7.5 Indien in afwijking van artikel 7.1 de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan en de opdracht drie maanden of langer heeft geduurd kan opdrachtgever de opdracht opzeggen middels een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.
7.6 De opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 7.5 vangt aan op het moment van ontvangst door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND van het aangetekende schrijven ter zake van de opzegging.
7.7 Indien de omvang van de opdracht niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND per oproep te betalen het overeengekomen opdrachttarief over minimaal vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.
7.8 Indien de verkeersregelaar zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld om aan te vangen met de werkzaamheden, al dan niet als gevolg van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot onwerkbaar weer, staking), is opdrachtgever gehouden aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND éénmalig te betalen het overeengekomen tarief per verkeersregelaar berekend over vijf gewerkte uren.
7.9 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat:
- VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND of opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
- VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
- VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND of opdrachtgever de bedrijfsvoering heeft gestaakt;
7.10 Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND de verkeersregelaar niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en verkeersregelaar is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Mocht een verkeersregelaar, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere verkeersregelaar dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde verkeersregelaar bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.
7.11 In geval de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, mag VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND de opdracht ontbinden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8 Vervaltermijnen

8.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND in verband met het verrichten van werkzaamheden door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND in ieder geval één jaar na het moment dat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 9 Selectie Verkeersregelaars

9.1 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND selecteert de te werk te stellen verkeersregelaars aan de hand van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen verkeersregelaar enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND de uiterste nauwkeurigheid in acht.
9.2 Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van verkeersregelaars aan opdrachtgever neemt VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen dergelijke niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND worden meegewogen.
9.3 Opdrachtgever is gehouden zich vóór of onmiddellijk ná de aanvraag van de werkzaamheden te verzekeren of de verkeersregelaar aan de verwachtingen voldoet met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever dient VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND daarover zo spoedig mogelijk te informeren, waarbij opdrachtgever tevens dient aan te geven waarin haar klachten over de verkeersregelaar zijn gelegen. Indien verkeersregelaar niet voldoet aan de verwachtingen en VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND het eens is met opdrachtgever, zal VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND zich inspannen binnen een redelijke termijn zorg te dragen voor vervanging van de betreffende verkeersregelaar, tenzij dit in redelijkheid niet van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND niet kan worden verwacht of gevergd. Indien vervanging niet mogelijk is en opdrachtgever met recht over de verkeersregelaar heeft geklaagd, dan zullen de overeengekomen uren voor de betreffende verkeersregelaar niet aan opdrachtgever worden gefactureerd, zonder dat VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND aansprakelijk is voor enige schade.
9.4 In geval van ziekte, ongeval, overlijden van de verkeersregelaar of beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en de verkeersregelaar is aangegaan geldt als overmacht voor VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en dientengevolge is VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de verkeersregelaar zal trachten zorg te dragen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND kan worden toegerekend. In geval van overmacht is VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht.
11.2 Indien VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor de opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad zal schade worden vergoed tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Schadevergoeding zal echter nimmer meer dan € 15.000,-- bedragen.
11.3 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst of andere indirecte schade, geleden door opdrachtgever of derden.
11.4 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die ontstaat doordat opdrachtgever, dan wel derden die niet zijn ingeschakeld door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND onjuiste informatie of onvolledige documentatie hebben verstrekt ter uitvoering van de opdracht.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
11.6 De beperkingen van schade in voorgaande artikelleden blijven buiten toepassing indien de opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND.
11.7 VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloos handelen van de verkeersregelaar.

Artikel 12 Garantie, veiligheid

12.1 Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de verkeersregelaar als jegens VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de verkeersregelaar worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de verkeersregelaar tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
12.2 Opdrachtgever zal aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en vóór de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van verkeersregelaar verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats.

Artikel 13 Het aangaan van een (rechtstreekse) arbeidsverhouding

13.1 Het is opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, niet toegestaan om tijdens de opdracht en tot twee jaar daarna met een bij hem tewerkgestelde verkeersregelaar in dienst van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND, direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan na afwijzing van de voorgestelde verkeersregelaars door VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND aan opdrachtgever, met de afgewezen verkeersregelaar direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen.
13.2 Indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 14.1 is op opdrachtgever aan VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND, zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,-- vermeerderd met een bedrag van € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND om volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.
13.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dat een opdracht voortduurt, zolang zij deze niet schriftelijk met VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND schriftelijk heeft beëindigd, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten opdrachten en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Wens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de opdracht of uit de opdracht voortvloeiende overeenkomsten tussen VERKEERSREGELAARS MIDDEN HOLLAND en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen - tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Terug naar de inhoud